Tahad müüa internetis? Loo e-pood   või Logi sisse haldusliidesesse

Müügigarantii tingimused


ITHALDUS.EE OÜ MÜÜGIGARANTII TINGIMUSED
1. IThaldus.ee Oü poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.
3. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik
asendatakse toode võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane
või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga,
mis vastab toote hinnale müügiarvel.
4. Arvuti on toode, mille koosseisu kuuluvad järgmised komponendid: korpus, toiteplokk, emaplaat, protsessor
  ja selle jahutus, operatiivmälu, graafikakaart. Lisaks võivad arvuti koosseisu kuuluda veel kõvaketas, võrgukaart,
  optilised seadmed, kaardilugejad, TV kaardid, jt arvuti toomisel arvutisse komplekteeritud seadmed. Ülejäänud
  komponendid arvuti koosseisu ei kuulu.
5. Toodetel kehtivad alltoodud garantii tähtajad ning tingimused:
· uutel arvutitel ja sülearvutitel ning lisaseadmetel müügigarantii 12 kuud, lisagarantii olemasolul kuni 60 kuud;
· kasutatud arvutitele ja sülearvutitele ning lisaseadmetele müügigarantii 1 kuu kuni 24 kuud vastavalt konkreetse toote müügitingimustele;
· kõvaketastel müügigarantii 24 kuud;
· sülearvuti akudel müügigarantii 6 kuud;
· erinevate tootjate sülearvutite, kaamerate jms toodete akudele kehtib tootjapoolne või toote maaletooja poolt antav
  müügigarantii;
· arvuti lisaseadmetel, mis arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel on monteeritud vastavalt eritellimusele, 12 kuud;
· välistel seadmetel (printeritel, skanneritel, klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailidel 12 kuud või kui tootjapoolne müügigarantiiaeg on pikem ning
  tootjafirma Eesti esindus teostab garantiiteenust, siis tootjafirma poolt määratud müügigarantii tähtaeg;
· üksikdetailina ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk;
· garantiiremondi korral saab klient tehniku poolt koostatud töölehe, millel on märgitud tootele teostatud tööd. IThaldus.ee Oü andmebaasi jääb märge kliendi
  pretensioonist, teostatud töödest ning garantiiremondis viibitud ajast;
· toote, millele on teostatud garantiiremonti, müügigarantii pikeneb garantiiremondis viibimise aja võrra;
· remonditud või asendatud komponendil kehtib garantiiaeg 6 kuud alates remondi kuupäevast (juhul ,kui garantiiaeg lõpeb varem ostuarvel näidatust);
· garantiikorras väljavahetatud defektsed osad või komponendid kuuluvad IThaldus.ee Oü omandisse;
· mittegarantiiliste tööde korral saab klient tehniku poolt koostatud töölehe. Töölehele on märgitud tootele/detailile teostatud tööd ning teenusele antav garantiiaeg.
6. Müügigarantii ei laiene:
· CD/DVD/BR jms meediaplaatidele/-toorikutele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, paigaldatud tarkvarale ja paigaldusmeediale;
· häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest (mehaaniline/füüsiline vigastus, vedelikukahjustus jms) kasutaja poolt;
· häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud IThaldus.ee Oü poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
· häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes (ilmastikutingimused, õhusaaste, tolm jms). Siia alla
  kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;
· häiretele seadme töös, mis on tingitud arvuti riist- ja tarkvara omavahelisest kokkusobimatusest. Viimane ei kehti IThaldus.ee Oü poolt müüdud arvutikomplektidele
  ja/või IThaldus.ee Oü või tema poolt sertifitseeritud isiku või teeninduse poolt arvutikomplektile teostatud garantiiremondi suhtes;
· mittelegaalsele tarkvarale, sh tarkvarale, mille litsentsi olemasolu ei suudeta tõendada;
· häiretele tarkvaras, mille on põhjustanud pahavara, arvutiviirused jms;
· garantii- või teenustööna uuesti installeeritud operatsioonisüsteemi ja/või tarkvara häiretele mis on tingitud kasutajapoolsest tegevusest;
· häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;
· häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
· riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
· tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
· arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
· tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
· LCD ekraani surnud pikslitele juhul kui neid on vähem kui 5. Sõltuvalt tootjast võib pikslite arv olla suurem või väiksem. Täpsemat infot saab IThaldus.ee Oü
  teenindusosakonnast;
· käesolevas punktis nimetatud tingimused ei välista VÕS 218 lg 2 sätestatud 2-aastase pretensiooni esitamise õigust.
7. Müügigarantii juhtumi korral:
· klient esitab korrektse probleemi(de) kirjelduse;
· juhul kui klient soovib arvuti remonti selle asukohas ning tekkinud viga/probleem ei ole tingitud tootjapoolsest veast, hüvitab ta kõik sellest tulenevad kulud
  vastavalt teenustööde hinnakirjale;
· juhul kui klient on ostnud arvutikomplektile toote "on-site" garantii, remondib IThaldus.ee Oü seadme kliendi asukohas või juhul, kui remondi teostamine kliendi
  asukohas osutub võimatuks, toimetab seadme garantiiosakonda ning peale remondi teostamist kliendi juurde tagasi. On-site väljakutsele reageeritakse esimesel
  võimalusel 3 tööpäeva jooksul;
· kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni
  kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on IThaldus.ee Oü-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta (ei kehti tarbijalemüügi puhul,
  kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud). Arve koostamisel võetakse aluseks IThaldus.ee Oü teenustööde hinnakiri;
· garantii- ja teenustööde puhul, mida teostavad seadme/detaili volitatud teeninduskeskused, võib lisanduda käsitlustasu. Sellekohane info väljastatakse kliendile enne
  seadme volitatud teeninduskeskusesse saatmist (ei kehti tarbijalemüügi puhul, kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud).
8. Toote täieliku komplektsuse puudumisel või toote juurde kuuluvate detailide kasutamiskõlbmatuse korral on IThaldus.ee Oü-l õigus vähendada toote väärtust puuduvate
  detailide/osade hinna/hindade arvelt. Klient on kohustatud alles hoidma kõik kaubaga kaasnevad garantiid puudutavad dokumendid.
9. IThaldus.ee ei vastuta:
· toote defektide kõrvaldamata jäämise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud;
· andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. Kliendil on soovitav perioodiliselt
  teha andmetest varukoopiaid.
10. IThaldus.ee Oü ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused
  lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
11. IThaldus.ee Oü esindus asub Riia mnt. 131, Pärnu. Täpsem info: www.ithaldus.ee

  Kehtivad alates 01.01.2011